Opłaty za przedszkole


Zarządzenie nr 6/2018

Dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu

 

z dnia 19.09.2018r.

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków oraz zasad opłat
za pobyt w Przedszkolu nr 14 w Raciborzu

 

 

Na podstawie:
• art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.);

• § 21 Statutu Przedszkola Nr 14 w Raciborzu
• uchwały nr XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz prowadzonych z dnia 28 marca 2018 r.
• art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.);
• art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 14 w Raciborzu

 

a) poniedziałek – 5.30 - 16.30

 

b) wtorek – 5.30 - 16.30

 

c) środa – 5.30 - 16.30

 

d) czwartek – 5.30 - 16.30

 

e) piątek – 5.30 - 16.30
§ 2.

 

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu w kwocie 6,00 zł,
na którą składają się:

 

• śniadanie – 1,50 zł,
• obiad – 3,00zł,
• podwieczorek – 1,50 zł.

 

§ 3.
1. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.
2. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Przedszkola w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.
3. Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Przedszkola niezależnych.

 

§ 4.

 

1. Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1
2. Rodzice obowiązani są do dokonania opłat za faktyczny okres korzystania przez dziecko
z usługi przedszkola w danym miesiącu.

 

§ 5.
1. Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Raciborza nr XXXVIII/579/2018 z dnia 28 marca 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.

 

2. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

 

3. Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Przedszkola do 7 - go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym;

 

4. Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkolnego nr 14
w Raciborzu o numerze

 

97 1050 1328 1000 0022 5799 5221

 

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko

 

uczęszcza oraz miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

 

5. Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do 15 -go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.

 

6. W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

 

§ 6.

 

1. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy

 

Przedszkola nr 14 w Raciborzu.

 

2. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz posiłków następuje na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).

 

§ 7

 

Traci moc zarządzenie nr 4/2017 z dnia 29.09.2017 r.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2018r.