O programie


 

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 

Założenia

 

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Priorytety

 

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

Przedszkole nr 14 w Raciborzu przystąpiło
do projektu Erasmus plus jako partner.

 

Nasz projekt realizowany będzie
przez 2 lata, tzn:

 

od 01 września 2014 roku

 

do 31 sierpnia 2016 roku.