Koncepcja Pracy przedszkola


 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 14

W RACIBORZU

Niniejsza koncepcja zawiera zadania do realizacji na lata 2015-2020

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 października 1991 r. z późn. zmianamiStatut Przedszkola nr 14 w RaciborzuRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznegoRozporządzenie MEN z 14 lutego 2017r. (DZ. U. Poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej…..

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Placówka nieprzerwanie funkcjonuje już od ponad 50 lat, a jej powstanie datuje się w latach 60- tych. Zlokalizowana jest w dzielnicy Nowe Zagrody. Mieści się w wolno stojącym, dużym i parterowym budynku. Jej atutem jest duży ogród, wyposażony w odpowiedni dla dzieci przedszkolnych sprzęt rekreacyjny do zabaw ruchowych. Zarówno budynek jak i przylegający do niego ogród jest zabezpieczony ogrodzeniem. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola znajduje się Żłobek.

Przedszkole jest czynne od godziny 06.00 do 16.00. Wyposażone jest w cztery, przestronne i jasne sale dydaktyczne, przystosowane i wyposażone w mebelki oraz sprzęty i zabawki dostosowane do zróżnicowanego wieku wychowanków. Każda z sal ma swoją nazwę oraz wizerunek. Dodatkowo placówka posiada salkę gimnastyczną, wyposażoną w podstawowe elementy i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Ważnym elementem jest duża i nowocześnie wyposażona kuchnia, zaplecze sanitarne i administracyjne.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. Placówka oferuje 100 miejsc dla dzieci, a w obecnym okresie niżu demograficznego ma 96 przyjętych i regularnie uczęszczających przedszkolaków. Ponadto placówka zatrudnia 17 osób, w tym 7 nauczycieli i 11 pracowników administracji i obsługi. Sześć nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna osoba rozpoczęła staż na stopień nauczyciela mianowanego. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe np. z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki. W obecnej chwili mają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego, zarządzania placówką oświatową, prowadzenia pomocy pedagogiczno- psychologicznej.

Od lat przedszkole aktywnie uczestniczy w wielu akcjach organizowanych przez miasto Racibórz (np. zbiórka baterii, Festyn ekologiczny, „Sprzątanie świata”). Bierze również udział w kampaniach edukacyjnych („Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”)dla czy o charakterze charytatywnym „Szlachetna paczka”, a w roku szkolnym 2013/2014 uzyskało certyfikat „Przedszkole w ruchu”. W roku 2014 placówka przystąpiła do projektu unijnego ERASMUS+ „Rękodzieło w tradycji” partnerstwa strategiczne. Zakończenie projektu zaplanowane jest na czerwiec 2016 r. Posiadamy również własną stronę internetową, a naszym atutem jest działanie na terenie przedszkola „Klubu Mam 14”, w ramach którego odbywają się nieodpłatnie zajęcia z aerobiku dla chętnych rodziców i pracowników przedszkola. Ponadto, każdą II i IV sobotę miesiąca prowadzone są na terenie placówki „Artystyczne soboty”, w czasie których nauczyciele, w ramach wolontariatu, prowadzą różnego rodzaju formy zabaw i zajęć dla wychowanków ( np.: plastycznych, konstrukcyjnych, umuzykalniających czy teatralnych).

Ważnym elementem życia przedszkola jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, także uświetnianie występem dzieci 5 i 6- letnie jubileuszy z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego prowadzonego przez U.S.C. w Raciborzu.

Obecnie Przedszkole jest po generalnym remoncie, w czasie którego dokonano prac związanych między innymi z : termomodernizacją budynku, remontu wszystkich pomieszczeń( sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego, socjalnego dla pracowników, pionu kuchennego), wymiana ogrodzenia wokół przedszkola, remont ogrodu dla dzieci. Wymieniono również pion centralnego ogrzewania i oświetlenia na terenie całego przedszkola.

MISJA

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa zarówno psychicznego jak i fizycznego, dobrej opieki w przedszkolu;Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz ich indywidualnych potrzeb;Kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi; Rozwijanie u dzieci uzdolnień i zainteresowań;Aktywne współpracowanie z rodzicami i najbliższym środowiskiem;Wzbogacanie bazy materialnej placówki;Dbałość o dobre imię i pozytywną opinię przedszkola;Odpowiednie przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego;

WIZJA

Przedszkole bezpieczne i przyjazne dla dzieci;Atmosfera sprzyjająca dobrej adaptacji najmłodszym, akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałania izolacji społecznej;Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola;Przedszkole cieszy się dobrą opinią w środowisku;

;

 

 

 ZAŁOŻENIA KONCEPCJI

1,Wszechstronny, bezpieczny i harmonijny rozwój dziecka

Zadaniem priorytetowym naszego przedszkola jest zagwarantowanie wszystkim dzieciom bezpiecznego pobytu , indywidualnego i podmiotowego traktowania każdego wychowanka, zapewnienie procesu dydaktycznego ukierunkowanego na wszechstronny rozwój dziecka oraz rozwijanie jego zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole jako placówka dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcza wzbudza poczucie zaufania oraz gwarancję radosnego i aktywnie spędzonego czasu.

Realizowanie zadań poprzez kontynuowanie:

Systematyczne wzmacnianie efektów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu;Organizowanie wyjść i wycieczek w ciekawe i pouczające miejsca, poszerzających doświadczenia dzieci;Zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu edukacyjnego, przygotowującego dziecko do podjęcia nauki w szkole;Stwarzanie okazji dla dzieci 2,5 i 3- letnich oraz ich rodziców do zaznajomienia się z funkcjonowaniem przedszkola poprzez organizację zajęć adaptacyjnych czy też dni otwartych dla przyszłych przedszkolaków;Rozwijanie zainteresowań dzieci i doskonalenie uzdolnień poprzez prowadzenie zajęć podczas „Artystycznych sobót” dla chętnych dzieci;Zapewnienie ciekawej oferty zajęć dodatkowych dla przedszkolaków: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, religia;Umożliwienie codziennego pobytu dzieci na świeżym powietrzu, hartowanie najmłodszych poprzez zabawy w ogrodzie, spacery;Kultywowanie tradycji i uroczystości narodowych, takich jak np.: Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Mikołajki, Święto Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka itp.;Udział w akcjach organizowanych na terenie przedszkola z inicjatywy Urzędu Miasta czy też w ramach projektów edukacyjnych dla przedszkolaków ( np.: „Mamo, tato wolę wodę”, „Zbieramy baterie”, „ Czyste powietrze wokół nas”, „Cała Polska czyta dzieciom”);Realizowanie programów autorskich ( program adaptacyjny „Trzylatek w przedszkolu”);Zapewnienie swobodnego wyboru aktywności ruchowej w czasie zabawy dowolnej;Zagwarantowanie odpowiedniego wyposażenia sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego dla najmłodszych, zgodnie z ich wiekiem;Otoczenie każdego nowego wychowanka opieką, troską oraz wsparciem w okresie adaptacyjnym;Udział w uroczystościach przedszkolnych i imprezach tematycznych organizowanych na terenie placówki;Organizowanie zebrań ogólnych i grupowych dla rodziców;Zapewnienie kontaktów indywidulanych i rozmów z nauczycielami grup;Angażowanie rodziców w życie przedszkola, poprzez pomoc w przygotowaniach uroczystości i wydarzeń ważnych dla przedszkola;Organizacja zajęć otwartych dla rodziców dzieci w każdym oddziale wiekowym;Prowadzenie działalności na terenie placówki „Klubu Mam 14”Prezentowanie osiągnięć wychowanków i aktualności z życia przedszkolaków na stronie internetowej przedszkola;

Realizacja poprzez nowe przedsięwzięcia:

Prowadzenie pedagogizacji rodziców poprzez wywieszanie kwartalnie propozycji lektur zaopatrzonych w krótką recenzję, a traktujących np.: o sposobach radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi dzieci, wypełnieniem wolnego czasu dziecku czy rozwijaniu jego zainteresowań; Lektury będą dostępne dla rodziców do wypożyczenia;Angażowanie rodziców we wspólne działania na terenie przedszkola poprzez udział w różnych formach warsztatów tematycznych po odbytych wizytach roboczych w zaprzyjaźnionych przedszkolach w Czechach i na Słowacji, wynikających z realizacji zadań zawartych w projekcie unijnym ERASMUS+; Zachęcanie do aktywnego udziału w akcjach prowadzonych w przedszkolu takich jak: „Szlachetna paczka” czy „Pomagamy zwierzakom”;Współudział rodziców w organizowaniu corocznego pikniku rodzinnego „Mama, tata i ja” z przygotowaną dla dzieci bajką w wykonaniu chętnych rodziców, organizacji mini kawiarenki z domowymi wypiekami;Zapraszanie do przedszkola teatrów: aktorskich i lalek bądź też innych form artystycznych jak np.: audycji muzycznych dla dzieci, grup animacyjnych itp.;

2.Współpraca z rodzicami

Dobry kontakt przedszkola z rodzicami opiera się na częstych kontaktach indywidualnych i grupowych. Systematyczne spotkania, współdecydowanie i pomoc w organizacji różnych form wynikających między innymi z harmonogramu uroczystości przedszkolnych wzmacniają więzi rodziców w poszczególnych grupach, zbliżają z kadrą pedagogiczną i dyrektorem placówki. Przedszkole stawia sobie za priorytet partnerskie podejście do każdego rodzica, podmiotowe traktowanie, a także w miarę możliwości placówki, indywidualne podejście do potrzeb rodziców.

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Jednym ze składników wpływających na prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczego, a także pozytywną opinię przedszkola ma aktywna współpraca z różnorodnymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

Realizowanie zadań poprzez współpracę:

Ze Szkołami Podstawowymi nr 13, 15 i 18 poprzez udział w dniach otwartych i lekcjach organizowanych dla dzieci grup najstarszych, zapraszanie do przedszkola absolwentów przedszkola- uczniów klas I na inscenizacje i przedstawienia jasełkowe przygotowane przez dzieci przedszkolne;Z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną- udział w zajęciach i lekcjach bibliotecznych dla dzieci;Z przedszkolami z terenu miasta- udział w konkursach, przeglądach i inscenizacjach przygotowanych przez najmłodszych;Z Muzeum- oglądanie wystaw tematycznych, udział w lekcjach muzealnych;Z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną- badania logopedyczne, spotkania ze specjalistami, wydawanie opinii;Z Komendą Powiatową Policji- spotkania i pogadanki tematyczne dla przedszkolaków;Z Państwową Strażą Pożarną- spotkania połączone z pokazem sprzętu gaśniczego;Ze Strażą Miejską- pogadanki na temat bezpieczeństwa i pracą funkcjonariuszy;Z Urzędem Stanu Cywilnego- uświetnianie występami obchodów 50-lecia pożycia małżeńskiego;Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową- przyjmowanie studentów na praktyki zawodowe, udział w imprezach organizowanych na terenie uczelni dla dzieci przedszkolnych;Z Państwową Szkołą Muzyczną- udział dzieci i koncertach okolicznościowych;Z Urzędem Miasta- udział w akcjach, konkursach, sprawy organizacyjne;Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej- wspieranie dzieci i rodziców z przedszkola objętych opieką OPS; Z stacją SANEPID-u – udział w projektach organizowanych dla dzieci i ich rodziców;Z „Crazy Clubem”- udział w imprezach dla dzieci na terenie placówki z grupą animacyjną;

4.Organizacja i zarządzanie

Rola jaką pełni dyrektor przedszkola, jest funkcją wielopłaszczyznową, bowiem łączy w sobie umiejętności wykonywania czynności związanych z administracją, kadrami, ekonomią, zarządzaniem czy wreszcie kształceniem i nauczaniem dzieci w wieku przedszkolnym. Chciałabym aby moja praca na stanowisku dyrektora spełniała wszystkie te wymagania na wysokim poziomie, co przełoży się również na jakość pracy przedszkola.

Realizowanie zadań przez kontynuację:

Wykonywać zadania zgodnie z Polityką Oświatową oraz Zarządzeniami i Ustawami;Systematyczne rozwijanie umiejętności i podnoszenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej, motywowanie nauczycieli do podejmowania różnych form doskonalenia zawodowego ; Stwarzanie odpowiednich warunków rozwoju zawodowego nauczycieli związanych z awansem zawodowym; Opracowywanie i prowadzenie obowiązkowej dokumentacji placówki, a także terminowe przedkładanie niektórych z nich w odpowiednich urzędach ( np. arkusz organizacyjny , System Informacji Oświatowej, Plan Nadzoru Pedagogicznego, Roczny Plan Pracy Przedszkola, dokumentacja sprawozdawcza placówki itp.);Działania doskonalące integrację pracowników, emerytów i rodziców;Wychodzenie naprzeciw potrzebom rodziców ( w miarę możliwości przedszkola);Rozwiązywanie pojawiających się problemów i trudności w miarę możliwości oraz z punktu powagi danej sprawy;Przydział obowiązków i zadań nauczycielom oraz pozostałym pracownikom, usprawniające funkcjonowanie i sprawną organizację czasu pracy placówki;Dbanie o miłą i przyjazną atmosferę między personelem przedszkola, w poczuciu zrozumienia, partnerstwa i koleżeństwa;Sprawiedliwe i obiektywne rozwiązywanie napotkanych trudności czy też konfliktów interpersonalnych;Kontynuowanie współpracy z zaprzyjaźnionym przedszkolem w XVI dzielnicy Budapesztu- ZUGLO;Kontynuacja projektu unijnego ERASMUS+ „Rękodzieło w tradycji” Partnerstwo strategiczne;

Realizacja poprzez nowe działania:

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu (montaż balustrady przy tarasie grupy najmłodszej );Przystosowanie wejścia do przedszkola dla matek z wózkami oraz dla osób niepełnosprawnych (zamontowanie podjazdu na wózki przy głównym wejściu);Podniesienie zabezpieczenia budynku przed włamaniem i kradzieżą ( zainstalowanie rolet zewnętrznych na oknach trzech sal dydaktycznych, montaż kamer monitorujących w szatni);Wzbogacanie bazy materialnej przedszkola poprzez zakup nowych elementów wyposażenia ( np. dywany, leżaki, kąciki zabaw, wymiana termostatów na kaloryferach);

5.Promowanie placówki

Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedszkola i pozyskiwania kolejnych wychowanków jest dobre promowanie placówki, pozytywna opinia w środowisku lokalnym, a także wychodzenie naprzeciw potrzebom rodziców i dzieci.

Działania promocyjne obejmują:

Prezentowanie życzliwej i serdecznej postawy wobec klientów;Dbanie o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym;Prowadzenie strony internetowej przedszkola;Popularyzowanie wydarzeń z życia przedszkola na lokalnych stronach internetowych;Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;Upowszechnianie informacji o przedszkolu;Udział w imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych na terenie miasta;Zapraszanie gości do przedszkola;Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, dni otwartych dla kandydatów do przedszkola, zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną;

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu wyposażone jest w umiejętności, kompetencje związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej. Traktujemy każde dziecko jako indywidualną osobę, która funkcjonuje w środowisku.

Absolwent przedszkola:

Jest ciekawy świata;Ufny w stosunku do nauczycieli i dzieci;Jest radosny i otwarty na działanie;Potrafi swobodnie komunikować się z innymi;Odróżnia dobro od zła;Dostrzega potrzeby swoje oraz innych ludzi;Przestrzega podstawowych zasad i wartości;Dba o własne zdrowie i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa;Szanuje przyrodę oraz dba o środowisko naturalne;Osiąga gotowość do podjęcia nauki w szkole;Ma świadomość swojej przynależności narodowej oraz czuje się Polakiem i Europejczykiem;Dobrze znosi sytuacje stresowe ( konflikty z kolegami, sytuacje problemowe)Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów i osiągnięć, odczuwa satysfakcję ze samodzielnie wykonanych zadań;Zna podstawowe prawa dziecka;Nie obawia się występować publicznie- reprezentować grupę czy przedszkole

 

 

 

 

KIERUNKI PRACY NA LATA 2015-2020

 

Rok szkolny 2015/2016

 

„Książka- mój przyjaciel.”-

 

Rozbudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, wartości i przyjemności. Rozwijanie aktywności językowej dziecka w stałym kontakcie z literaturą dziecięcą.

 

Rok szkolny 2016/2017

 

,,Przepis na zdrowie”-

 

Organizowanie środowiska umożliwiającego cztery drogi dochodzenia do wiedzy przez: przyswajanie, odkrywanie przeżywanie i działanie.

 

Rok szkolny 2017/2018

 

„Wszystko jest muzyką”-

 

Wzbudzanie zainteresowania światem muzyki w różnych jej aspektach oraz rozwijanie postaw twórczych dzieci poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i edukacji artystycznej.

 

Rok szkolny 2018/2019

 

„Kreatywny przedszkolak”-

 

Tworzenie warunków umożliwiających angażowanie dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych do empirycznego poznawania najbliższego środowiska. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

„W świecie przyrody”-

 

Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Umożliwienie eksploracji otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do rozwoju dziecka.