47-400, Racibórz

ul. Słoneczna 31

tel. 324155269

p14raciborz@op.pl

Przedszkole nr 14 "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Jesteś tutaj: Start / Dla Rodziców / Opłaty

Opłaty

Zarządzenie nr 10/2020

 

Dyrektora Przedszkola nr 14 w Raciborzu z dnia 20.08.2020r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków oraz  zasad opłat

 za pobyt w Przedszkolu nr 14  w Raciborzu

 

Na podstawie:

·         art. 106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

·         § 21 Statutu Przedszkola Nr 14 w Raciborzu 

·         uchwały nr XXXVIII/579/2018 Rady Miasta Racibórz w sprawie ustalenia opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Racibórz prowadzonych  z dnia 28 marca 2018 r.

·         art. 52 ust. 1, 2, 3, 12 i 15 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278);

·         art. 15 ust. 6  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ustalam następujące godziny pracy Przedszkola nr 14 w Raciborzu

a)      poniedziałek – 5.30 - 16.30

b)      wtorek – 5.30 - 16.30

c)      środa – 5.30 - 16.30

d)      czwartek – 5.30 - 16.30

e)      piątek – 5.30 - 16.30

§ 2

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu w kwocie 7,00 zł,
na którą składają się:

·         śniadanie – 2,00 zł,

·         obiad – 3,50 zł,

·         podwieczorek  – 1,50 zł.

 

§  3.

1. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności    mających wpływ na ceny posiłków.

2. Dzienna stawka żywieniowa za każdy z posiłków ustalana jest wyłącznie z uwzględnieniem kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku, bez wliczania   wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów    utrzymania stołówki, zgodnie z treścią każdorazowego zarządzenia Dyrektora Przedszkola  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków.

3. Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zdrowotne spożycia przez dziecko posiłku lub jego części wynikające z przyczyn od Przedszkola niezależnych.

§  4.

1.    Rodzic zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko jedynie w godzinach wskazanych w deklaracji z zachowaniem godzin pracy placówki określonych w § 1

2.    Rodzice obowiązani są do dokonania opłat za faktyczny okres korzystania przez dziecko
    z usługi przedszkola w danym miesiącu.

§  5.

1.    Przedszkole za świadczone usługi żywienia oraz pobytu dziecka poza godzinami bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wynikających z uchwały Rady Miasta Raciborza nr XXXVIII/579/2018 z dnia 28 marca 2018 r., wystawia rozliczenie miesięczne lub dokument sprzedaży na żądanie rodzica.

2.    Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.

3.    Rodzic zobowiązuje się do odbioru rozliczenia miesięcznego w siedzibie Przedszkola do 7 - go dnia miesiąca następującego po każdym okresie rozliczeniowym;

4.    Należności płatne są przelewem na rachunek bankowy dochodów Przedszkolna nr 14
      w  Raciborzu o numerze 97 1050 1328 1000 0022 5799 5221

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, grupę, do której dziecko uczęszcza oraz miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

5.    Rodzic dokonuje wpłat za żywienie i pobyt z dołu, każdorazowo do 15 -go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym.

6.    W przypadku nadpłaty kwota nadwyżki zaliczana jest na poczet przyszłych należności, chyba, że rodzic złoży pisemny wniosek o zwrot nadpłaty w terminie 7 dni od dnia dokonania przelewu.

§  6.

1.    Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Przedszkola nr 14 w Raciborzu.

2.    Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie

z wychowania przedszkolnego oraz posiłków następuje na podstawie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398 z późn. zm.).

§  7

Traci moc zarządzenie nr 6/2018  z dnia 19.09.2018 r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2020 r.